Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2019
AlfaCAD s.r.o.

AlfaCAD s.r.o.

Slovakia, Bratislava
Mr. Branislav Markovič, riaditeľ spoločnosti
Mr. Gabriel Frank, obchodný zástupca - technický konzultant

About Us

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. vznikla za účelom „Pomáhať partnerom produkovať s profitom“. To znamená- Pomáhať zjednodušiť a automatizovať výrobné procesy, zefektívniť výrobu, zvýšiť bezpečnosť práce ako aj zvýšiť technologickú úroveň výrobných zariadení. Sme mladá spoločnosť s tímom profesionálov a bohatými skúsenosťami. Vyše 20 rokov skúseností sme nadobudli zúročujeme v prospech našich partnerov. Našim obchodím partnerom poskytujeme: - návrh a výrobu výrobkov z hliníkového stavebnicového systému AlfaPROFILE - výrobu štandardných dopravníkov – pásových, valčekových , modulárnych , magnetických, reťazových ... - návrh a výrobu aplikácii z trubkového stavebnicového systému AlfaTUBE , implementácia 5S a zásad zoštíhľovania výroby AlfaORG - naprojektovanie a dodanie certifikovaných ochranných a bezpečnostných bariér a zón AlfaSAVE - dodanie kompletného sortimentu technických plastov AlfaPLAST a výrobkov z nich - CNC obrábanie a výroba plastových a hliníkových výrobkov podľa individuálnych požiadaviek - automatizácia výroby A čo Vám spolupráca s nami prinesie? - úsporu finančných prostriedkov na výrobu - úsporu času - rast efektivity a produktivity Vašej práce - úspora nákladov na údržbu a opravu - dodanie požadovaných produktov a služieb v dohodnutých termínoch - splníme čo sľúbime AlfaCAD s.r.o. was created to "Help partners produce with profit". This means - Helping to simplify and automate production processes, streamline production, increase work safety as well as increase the technological level of production facilities. We are a young company with a professionals team and rich experience. We have gained over 20 years of experience for the benefit of our partners. We can offer for our business partners: - Design and manufacture of AlfaPROFILE aluminum modular system - production of standard conveyors - belt, roller, modular, magnetic, chain ... - design and manufacture of the AlfaTUBE tubular modular system, implementation of the 5S and AlfaORG Slimming Principles - Design and delivery of certified safety and security barriers and AlfaSAVE zones - supply of a complete assortment of technical plastics AlfaPLAST and their products - CNC machining and production of plastic and aluminum products according to individual requirements - automation of production And what the cooperation with us bring for you? - savings on production funds - saving time - Increasing the efficiency and productivity of your work - Cost savings for maintenance and repair - delivery of required products and services within agreed deadlines - we will do what we promise

Areas of Activity

  • automotive
Organisation
AlfaCAD s.r.o.

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Company

Size
1-20

Website
https://www.alfacad.sk/

Additional info about company
link
link
link


Participating in
24.10.2019 B2B negotiations

Cooperation Profiles

automotive, engienering, production industrial companies

Requested

available production capacities joint-venture proposals supplier

Offered

available production capacities distributor supplier

Participants

Mr. Branislav Markovič riaditeľ spoločnosti

Mr. Gabriel Frank obchodný zástupca - technický konzultant